0 زبان

عمومی

گردهمایی اخبار جهانی تلویزیون و پخش اخبار
شنبه 17 خرداد 1399
0 نظر

Molang همچنین در مورد اقدامات احتیاطی خوب همه گیر COVID-19 ، مانند دوری اجتماعی و آگاهی از سرفه ، در حال گسترش است. پست ها ، فیلم ها ، فعالیتهای DIY و فعالیتهای خانگی بیشتر به صورت روزانه تحت مجموعه "من شیرین قرنطینه" به روز می شود.